Darmowa dostawa od 400zł

Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJA O FIRMIE
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFNICJE POJĘĆ
III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
V. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
VI. PŁATNOŚĆ, SPOSÓB DOSTAWY, ODBIÓR TOWARÓW
VII. REKLAMACJE
VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
IX. DANE OSOBOWE
X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
XI. INFORMACJE KOŃCOWE

 

I. INFORMACJE O FIRMIE

§ 1

Sklep Internetowy działający pod www.fearless-online.pl/ prowadzony jest przez Karolinę Ślęzak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EARLESS BY CAROLINA, ul. Nad Sołą 1020A, 34-382 Wieprz, NIP:5532582146, REGON: 524196782, e-mail: karolina@fearless-online.pl, tel.: 790 500 670

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE POJĘĆ

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta Ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Klientem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednakże w przypadku osoby fizycznej Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną może korzystać ze Sklepu i zawierać umowy sprzedaży przez osoby/organy uprawnione do reprezentacji tego podmiotu.
3. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji Zamówienia obejmującego dostawę Produktów zagranicę, jednakże w tym wypadku Zamówienie powinno zostać złożone w drodze indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą, z pominięciem Sklepu Internetowego
4. Jeżeli nie zostało wskazane inaczej, produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady jest Sprzedawca.
5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców)
6. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Szczegółowe zasady w tym zakresie wskazane zostały w punkcie IX niniejszego regulaminu
7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 3
DEFINICJE POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia maja następujące znaczenie:

1) Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem https://fearless-online.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;
2) Sprzedawca, Usługodawca, Administrator Danych – podmiot wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu;
3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
4) Konsument-  Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6) Przedsiębiorca – Klient niebędący ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta;
7) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
8) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na udostępnianiu Klientom formularza Zamówienia; poprzez pojęcie usług świadczonych drogą elektroniczną należy również rozumieć inne usługi, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi w/w procesu;
9) Przedmiot Umowy – zamówione przez Klienta Produkty wraz z usługą dostawy;
10) Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia). Wymiary produktów również mogą się różnić od podanych +/- 2cm;
11) Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Klienta;
12) Cena – cena jaką zobowiązany jest zapłacić Klient za wybrane Produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena jest wyrażona w walucie polski złoty (PLN) i jest ceną brutto zawierającą podatek od towarów i usług (podatek VAT). Cena w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki lub dostawy Produktu, które są odrębnie wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym i o których Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca zapewnia, że cena wskazana w złożonym Zamówieniu, nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży, zawartej na podstawie Zamówienia;
13) Płatność – metoda dokonania przez Klienta zapłaty za Przedmiot Umowy;
14) Dostawa – powierzenie przez Sprzedającego produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim (np. firmom kurierskim) w celu dostarczenia ich Klientowi. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania produktów. Dostawa powierzana jest podmiotom, prowadzącym profesjonalną działalność w tym zakresie;
15) Odbiór Osobisty – osobisty odbiór produktów przeznaczonych dla Klienta, przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną, w siedzibie Sprzedawcy lub innym miejscu wskazanym w niniejszym Regulaminie;
16) Dowód Zakupu – rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.
17) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
18) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
19) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
20) Czas realizacji zamówienia– liczba dni roboczych, w których zamówienie jest skompletowane, przekazane firmie transportowej do dostarczenia i dostarczone na adres wskazany przez Klienta.
21) RODO – pod tym pojęciem rozumie się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
22) Ustawa o prawach konsumenta, ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami).
23) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).

III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W ramach prowadzenia Sklepu Internetowego, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę: Interaktywny Formularz – Zamówienie, Konto Klienta, Newsletter

§ 5
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 52.0 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w ramach dozwolonego użytku,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja Regulaminu.

§ 6
USŁUGA INTERAKTYWNY FORMULARZ

1. Umowa o świadczenie usługi Interaktywny Formularz – Zamówienie, polega na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym. Umowa zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania z tej usługi (dodanie produktu do Koszyka).
2. Umowa o świadczenie usługi Interaktywny Formularz – Zamówienie zostaje zawarta na czas określony, obejmujący okres składania Zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§ 7
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia telefonicznie;
b) złożenie Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego;
2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest zarówno przez Klienta który korzysta z usługi Konto (utworzył konto w Sklepie Internetowym), jak i przez Klienta nieposiadającego Konta.
4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanową oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nawet jeżeli informacja ta zawiera jednostkową Cenę Produktu.
5. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
6. W trakcie składania Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania danych odpowiadających prawdzie.
7. W trakcie składania Zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Regulamin jest integralną częścią zawartej umowy sprzedaży.
8. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, „wyślij zamówienie” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
9. Po otrzymaniu przez system Sklepu Internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana jest do Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia.
10. Automatyczna wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia wysłana przez system Sklepu Internetowego, stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy. Umowa zawarta jest z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia.
11. Zamówienie złożone przez Klienta, lecz niepotwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin, jest równoznaczne z niedojściem umowy do skutku.
12. Klient może anulować złożone Zamówienie lub je zmodyfikować. W celu anulowania lub modyfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien:
a) skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, lub;
b) skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową, 
– jednakże nie później, niż do czasu otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 9. Oświadczenie Klienta dotyczące anulowania Zamówienia lub jego modyfikacji złożone po otrzymaniu przez niego wiadomości, o której mowa w ust. 9 jest bezskuteczne, chyba, że Strony uzgodnią inaczej, co nie wyłącza innych uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności uprawnień przysługujących Konsumentom.
13. Zamówienia są obsługiwane przez Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego, w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9 – 17.
14. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronie Sklepu Internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.
15. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym . Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
16. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 8
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA BEZ REJESTRACJI

1. Złożenie zamówienia bez Rejestracji następuje poprzez wybór Produktu za pomocą ikony „Dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Przejdź do koszyka” i dokonać zakupu.
2. Zamówienia można składać drogą internetową (elektronicznie) poprzez wypełnienie formularza zamówienia zlokalizowanego na stronie internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca zweryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca obowiązany jest poinformować o tym Klienta, celem uzupełnienia lub poprawienia danych.
4. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta Produkty zostały już umieszczone w Koszyku, Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz Płatności, a następnie klika przycisk „Zamawiam”.
5. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do faktury oraz danych do wysyłki. Po uzupełnieniu i potwierdzeniu tych danych Klient przechodzi do podsumowania Zamówienia, na którym ukazuje się lista Zamówionych produktów, ich wartość, forma Dostawy oraz forma Płatności, adres do faktury, dodatkowe informacje zamieszczone przez Klienta oraz termin wysyłki. W przypadku poprawności tych danych Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny. Następnie Klient zostanie przekierowany na stronę Przelewy24 w celu uiszczenia należności.
6. Każdorazowo Klient otrzyma wiadomość e-mail o zmianie statusu zamówienia.

V. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Rodzaje świadczonych drogą elektroniczną usług to: zawieranie umów kupna-sprzedaży oferowanych produktów, wysyłka newslettera, prowadzenie konta w sklepie internetowym
3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia
7. Zakres świadczenia usług to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże Sprzedawca dopuszcza dostawę Produktów oferowanych w sklepie internetowym do krajów Unii Europejskiej po wcześniejszym bezpośrednim uzgodnieniu z Klientem kosztów, czasu dostawy i metody płatności.

VI. PRODUKTY, PŁATNOŚĆ, SPOSÓB DOSTAWY, ODBIÓR PRODUKTÓW

§ 9
PRODUKTY

1. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych, jak i prawnych.
2. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia). Wymiary produktów również mogą się różnić od podanych +/- 2cm.

§ 10
PŁATNOŚĆ

1. Z tytułu zawartej umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany do zapłaty wskazanej Ceny oraz kosztów Dostawy zamówionych Produktów.
2. Cena jest wyrażona w walucie polski złoty (PLN) i jest ceną brutto zawierającą podatek od towarów i usług (podatek VAT). Cena w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki lub dostawy Produktu, które są odrębnie wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym i o których Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca zapewnia, że cena wskazana w złożonym Zamówieniu, nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży, zawartej na podstawie Zamówienia.
3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej – płatność za pobraniem lub płatność przy odbiorze osobistym;
b) bezgotówkowej – przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski nr: 21 1050 1256 1000 0097 7560 0381
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. Zamówienie, którego forma płatność została wybrana jako bezgotówkowa, nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności całej ceny za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Sprzedawca dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania Zamówienia do odbioru lub wysyłki.
6. Brak płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, którego forma płatność została wybrana jako bezgotówkowa, poczytywać będzie za anulowanie Zamówienia przez Klienta

§ 11
DOSTAWA

1. Zamówienie złożone przez Klienta jest kompletowane przez Sprzedawcę w ciągu czasu wysyłki określonego przy Produkcie, licząc od dnia zawarcia umowy. Na czas wysyłki składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia. 
2. Czas Dostawy Produktu jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu jego dostarczenia oraz dostępności danego Produktu w Sklepie Internetowym, jednakże w przypadku dostępności Produktu w Sklepie Internetowym, czas dostawy Produktu nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych, liczonych od chwili zawarcia umowy.
3. Sprzedawca powierza dostarczenie Produktów podmiotom trzecim, prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą. Klient ma prawo wyboru podmiotu wykonującego Dostawę poprzez wskazanie w Zamówieniu jednego z podmiotów z którymi współpracuje Sprzedawca.
4. Przy zakupach powyżej 399 zł dostawa jest bezpłatna.

§ 12
ODBIÓR PRODUKTÓW

1. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki po jej dostarczeniu w miejsce wskazane w Zamówieniu, przed jej odbiorem od przewoźnika.
2. W przypadku, gdy przed wydaniem przesyłki Klient stwierdzi jej uszkodzenie lub ubytek, sporządzony zostaje przez przewoźnika protokół stwierdzający stan przesyłki oraz okoliczności powstania i ujawnienia szkody. Klient ma prawo żądania sporządzenia protokołu, o którym mowa w niniejszym ustępie.
3. W przypadku ujawnienia przez Klienta uszkodzenia lub ubytku przesyłki po jej wydaniu przez przewoźnika, Klient ma prawo, w terminie 7 dni zażądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
4. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z odbiorem przesyłki, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

VII REKLAMACJE

1. Sklep Internetowy jest zobowiązany do dostarczenia produktu zgodnego z umową, to znaczy bez wad, chyba że zostaną one bezpośrednio i wyraźnie wskazane Konsumentowi w opisie produktu. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku tzw. produktów outletowych (oznaczonych odpowiednio określeniem „Outlet” lub równoważnym).
2. Podane wymiary produktów mogą się różnić +/- 2 cm, co nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
3. W przypadku wystąpienia niezgodności produktu z umową (wystąpienia wad, o których Klient nie został bezpośrednio i wyraźnie poinformowany), ma on prawo zareklamować produkt z tytułu rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Procedura reklamacyjna przedstawia się następująco:
– Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego w tym reklamacje Produktów należy składać na adres mailowy: karolina@fearless-online.pl bądź listownie na adres Sklepu Internetowego.
– W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji Klient powinien podać takie informacje jak: adres e-mail, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości, a także dane kontaktowe. Prosimy również o sprecyzowanie niezgodności, bądź określenie rodzaju wady, a nadto w przypadku reklamacji Produktu o załączenie kilku zdjęć Produktu na podstawie których Sklep będzie mógł Państwu zaproponować korzystne rozwiązanie sytuacji oraz wysunięcie żądania.
– Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Klient będący konsumentem oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do reklamacji oraz rękojmi produktu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi do 14 dni od zgłoszenia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
– Konsument może rozstrzygać swój spór ze sprzedawcą za pośrednictwem internetowej platformy ODR. Platforma znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

VIII ODSTĘPIENIE OD UMOWY
§ 13

1. Klientowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta.
2. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
4. Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Karolina Ślęzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FEARLESS BY CAROLINA, ul. Nad Sołą 1020A, 34-382 Wieprz, NIP:5532582146, REGON: 524196782, e-mail: karolina@fearless-online.pl, tel.: 794 569 587.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
*- niepotrzebne skreślić.

6. Skorzystanie przez Klienta ze wzoru odstąpienia nie jest obowiązkowe.
7. Wzór formularza odstąpienia od umowy Klient może pobrać na stronie  Procedura zwrotu
8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
10. Konsument powinien odesłać lub przekazać Sklepowi towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

IX DANE OSOBOWE
§ 14

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt: e-mail karolina@fearless-online.pl
2. Wypełnienie danych w formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest jego zgoda.
3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania Zamówienia oraz wystawienia faktury.
4. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez Sprzedawcę na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, a po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (w celu realizacji Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w celach rachunkowych i w celu zbadania satysfakcji z dokonanego zakupu) oraz w celach marketingowych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą). Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania, co wiązać się będzie z możliwością otrzymywania przez Klienta informacji handlowych oraz ofert pochodzących od Sprzedawcy.
7. Zapisując się do Newslettera sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości, promocji, wyprzedaży oraz aktualnych wydarzeń.
8. Administrator w szczególny sposób dba o bezpieczeństwo danych osobowych, dokonując należytej staranności, aby dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla wygody Klientów Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają wygodę zakupów, a Sprzedawcy właściwą obsługę klienta. W tym część danych osobowych udostępniana jest podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.
9. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24.pl” zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności tj. DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł;
10. W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji Dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu oraz adres e-mail).
11. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
13. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych i innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

X POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami (jak również przedsiębiorcami na prawach konsumenta) – przedsiębiorców.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
7. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Produktów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktu. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta zostaje wyłączona.
9. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Produktów.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XI INFORMACJE KOŃCOWE
§ 15

1. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień;
2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
a) poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy;
b) poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Produktu specyfikacji Zamówienia oraz Dowodu Zakupu;
c) treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta oraz innych właściwych ustaw.
5. Prawem Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Umową i niniejszym Regulaminem pomiędzy Spółką a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2023 r.